BED-1013 BEDRIFTSØKONOMISK ANALYSE OG ETIKK

 
 
 Emnet kan gjennomføres både på nett og på campus. Arbeidsformer vil være forelesninger, gruppearbeid, oppgaveløsninger og presentasjoner.
 
Viktig info om BED-emner:Noen studieemner kan tas på egenhånd, uten å melde seg opp til et helt studie, og disse emnene kan senere flettes inn i de studieretningene der de inngår, for eksempel en bachelor eller et årsstudium.
BED-1013F bedriftsøkonomisk analyse og etikk kan senere flettes inn i «Bedriftsøkonomi, nettbasert – årsstudium»
 
 
Innhold
Bedriftsøkonomisk analyse (7 studiepoeng) tar opp temaer knyttet til bedriften i det økonomiske system, gjennomgår grunnleggende kostnadslære, driftsregnskap og kostnads-resultat-volumanalyse, produktvalg og investeringsteori
Etikk (3 studiepoeng) tar opp etiske begrep som verdi, plikt og identitet og sammenholder etikk mot egen adferd i ulike situasjoner og sammenhenger
 
 
Hva lærer du
 
Kunnskaper og forståelse
• Kunne forklare sentrale begrep og redegjøre for viktige verktøy som brukes i analyse av bedriftsøkonomiske problemer
• Eksempler på begrep som skal kunne forklares: faste kostnader, variable kostnader, alternativkost, dekningsbidrag, selvkost, nåverdi, sluttverdi og kapitalkostnad
• Eksempler fra verktøykassen: dekningsbidragsanalyser, selvkostkalkyler, nullpunktomsetning, volumanalyse, driftsregnskap, produktkalkulasjon og produktvalganalyser
• Etiske begrep som verdi, plikt og identitet er sentrale og forstås i sammenheng med bruk av faglige verktøy og egen adferd i ulike situasjoner og sammenhenger
 
Ferdigheter
• Kunne anvende tilegnede kunnskaper (dvs. begrep og verktøy) i analyser og diskusjoner omkring bedriftsøkonomiske problemstillinger
• Skille mellom relevant og irrelevant informasjon
• Ta ansvar for egen læring og gjennomføre stadig mer krevende oppgaver gjennom studiet
 
Kompetanse
• Gi skriftlige svar på spørsmål som gjør at leseren forstår anvendt framgangsmåte og svaret som framkommer
• Når verktøyet er oppgitt, kunne anvende det på korrekt måte. Ut fra enkle situasjonsbeskrivelser velge riktig verktøy og anvende verktøyet korrekt
• Stå for veloverveide standpunkt og ansvarlige handlinger i praksis
 
 
Egen Nord-Troms gruppe via Nord-Troms Studiesenter
Nord-Troms Studiesenter tilbyr veiledningsmøter og felles kollokviegrupper for å styrke læringen for studenter fra Nord-Troms.
En nettbasert veiledningsdag per 10 stp.
Muligheter for å samles for å følge samlingene online i studiebibliotekene tilknyttet Nord-Troms Studiesenter.
Vi vil også søke om å få avviklet lokal eksamen for alle fag
 
 
Fagansvarlig

Fagplan
Studiepoeng
10

Studiested
Nettbasert

Oppstart
Høst 2016

Søknadsfrist
1.juni 2016

Søknad sendes til
Studiekode
BED-1013F

 
     

SAMARBEIDSPARTNERE