Jeg vil bli helsefagarbeider - med ABC til fagbrev

dementia.stock.photo.site

NB: Ikke tilstrekkelig søkere fra Nord-Troms til å starte oppvåren 2018. Nytt forsøk gjøres høst 2018. 

Viktig info fra Nord-Troms Studiesenter

Ved nok søkere fra Nord-Troms vil forelesere kunne komme til regionen for å ha samlinger!

NB: all informasjon under er tatt fra hjemmesiden til Aldring og Helse , og henvisninger til "oss", og "vårt/våre" er skrevet av Aldring og Helse. 
Nord-Troms Studiesenter videreformidler denne informasjonen på grunnlag av at det er et godt tilbud, og med nok søkere vil det bli tilbud om lokal undervisning i Nord-Troms. 

Siden man ikke søker direkte til NTSS ønsker vi at dere gir oss beskjed når dere melder dere opp på studiet, da får vi en oversikt over alle fra Nord-Troms som søker seg inn på studiet. 
klikk her for å melde fra til oss!

informasjon fra Aldring og helse

Aktuelle deltakere
Deltakere fra Demensomsorgens ABC, Eldreomsorgens ABC og Mitt livs ABC uten helsefaglig utdanning.

Kartlegging av kompetanse
Ut fra vårt registreringsskjema kartlegges deltakernes kompetanse, på bakgrunn av tidligere utdanning (skolegang) og arbeidserfaring. Deltakere som vil ha nytte av en realkompetansevurdering får veiledning om hvordan denne prosessen foregår.

Opplæringsplan 
Alle får sin egen opplæringsplan med opplysning om hva de trenger av opplæring i teori og praksis. Opplæringstiden vil variere ut fra tidligere kompetanse og arbeidserfaring.

Arbeidsgivers rolle
Arbeidsgiver informeres om prosjektet og godkjenner deltakelsen. Arbeidsgiver har ansvaret for å utnevne en veileder som gir opplæring og veiledning til deltakeren i praksis under opplæringen. Dersom det er nødvendig kan arbeidsgiver tilrettelegge for hospitering ved andre arbeidsplasser i kommunehelsetjenesten. Arbeidsgiver får tilbud om deltakelse på veilederkurs sammen med veileder.

Veiledning 
Alle deltakerne i prosjektet får tildelt en veileder (en kollega) som er hjelpepleier, omsorgsarbeider eller helsefagarbeider. Veilederen gir opplæring og veiledning i arbeidsoppgave som ligger inn under helsefagarbeiderens ansvars- og kompetanseområde. Prosjektet har utarbeidet et logghefte til bruk i praksis.

Undervisning 
Undervisningen følger læreplanen i helsearbeiderfaget og er organisert med fire samlinger av fem dagers varighet og bruk av et klasserom på nett. Melom samlingene følger deltakerne undervisningen via nett etter oppsatt plan, med forelesninger og innleveringsoppgaver.

Pensum
ABC – permene
Lærebøker i Helsearbeiderfaget (Gyldendal undervisning) 

Kostnader
Oppfølging og undervisningen fra Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse er gratis i prosjektperioden. Kostnader til  ABC-permene dekkes av prosjektet, og lærebøker kan lånes fra biblioteket i Aldring og helse. Kostnader i forbindelse med samlingene (reise og opphold) i studiet og eksamensavgifter dekkes av Aldring og helse etter nærmere avtale. Deltakerne søker permisjon/fri hos arbeidsgiver for å delta på samlingene. Aldring og helse dekker ikke tapt arbeidsfortjeneste. 

Arbeidsgiver kan søke om opplæringsmidler fra fylkesmannen til deltakere i prosjektet jfr. Kompetanseløftet 2015.

Oppstart
Etter avtale med prosjektledelsen, tidligst januar 2018.

Tidsperspektiv
Avhenger av tidligere kompetanse og arbeidserfaring. Den teoretiske opplæringen varer i 1 1/2 år.

Påmelding 
Påmelding skjer ved at registreringsskjemaet (se nederst) fylles ut og returneres til Kompetansesenteret per post:
Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse 
Jeg vil bli helsefagarbeider - med ABC til fagbrev 
Postboks 2136 
3103 Tønsberg 
eller elektronisk via e-post til prosjektledelsen. 
Deltakeren, arbeidsgiver og veileder vil bli invitert til et møte med prosjektledelsen. Ta gjerne kontakt med oss for utdypende informasjon! 

Klikk her for mer info, og video om helsefagarbeider ABC

Brosjyre Helsefagarbeider
Registreringsskjema

SAMARBEIDSPARTNERE